Month: March 2024

การเงิน

ประกันภัยรถยนต์: เกราะป้องกันความเสี่ยงบนท้องถนน

บนท้องถนนที่เต็มไปด้วยผู้ใช้รถใช้ถนนมากมาย อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอ เปรียบเสมือนเหรียญที่มีสองด้าน ด้านหนึ่งคือความสะดวกสบายในการเดินทาง อีกด้านคือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ประกันภัยรถยนต์ จึงเปรียบเสมือนเกราะป้องกันความเสี่ยง ช่วยให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้รับความคุ้มครองทั้งชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน เปรียบเสมือนมีผู้ช่วยคอยดูแลยามเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ประเภทของประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ดังนี้ ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ: เปรียบเสมือนหน้าที่พลเมืองที่ทุกคนต้องมี เป็นประกันที่กฎหมายกำหนดให้รถทุกคันต้องมี โดยคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก กรณีเกิดอุบัติเหตุทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เปรียบเสมือนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยบนท้องถนน ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ: เปรียบเสมือนเกราะป้องกันเพิ่มเติมที่ผู้ขับขี่สามารถเลือกซื้อได้ เพื่อเพิ่มความคุ้มครองให้กับตัวเอง ผู้โดยสาร และตัวรถ เปรียบเสมือนการสร้างความอุ่นใจให้กับตัวเองและคนที่รัก ประเภทของประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจมีหลายประเภท